منشور اخلاق

 

مشتري مداري جلب رضایت مشتری و تامین نیازها و انتظارات مشتري الويت نخست ماست.
كرامت انساني رعايت كرامت انساني را رمز توسعه منابع انساني مي دانيم.
مشاركت كاركنان کارکنان را محور توسعه سازمان می دانیم و با مشاركت و همدلي آنان موفقیت را تضمين مي نماييم.
مسئوليت پذيري ارزشمندترين كاركنان را مسئوليت پذيرترين آنها مي دانيم.
خلاقيت و نوآوري خلاقيت منابع انساني سازمان را عامل رشد خود مي دانيم.
جامعه ما به ارزشهاي جامعه احترام مي گذاريم و خود را عضوی از آن می دانیم و در قبال جامعه به وظایف خود عمل می کنیم.