دپارتمان مدیریت

مهندس ولی لک

مدير عامل و عضو هيئت مديره

مهندس حمیدرضا قربانی راد

عضو هیئت مدیره (غیر موظف)

مهندس امید سخی

عضو هيئت مديره (موظف)

مهندس مسعود قنبری

مدیر تضمین کیفیت

مهندس احسان خواجه وندی

مدیر تولید

مهندس خانی نژاد

مدیر تامین و برنامه ریزی

مونا صادقی

مدیر مالی