دپارتمان مدیریت

مهندس ولی لک

مدير عامل و عضو هيئت مديره

مهندس حمیدرضا قربانی راد

عضو هیئت مدیره (غیر موظف)

مهندس امید سخی

عضو هيئت مديره (موظف)

مهندس احسان خواجه وندی

مدیر برنامه ریزی و تولید

حمیدرضا سلیمانی

مدیرحراست

مونا صادقی

مدیر مالی

مدیر کیفیت و مهندسی